Изкуството и културата в Европа

14/10/2012 14:54

Проектът обединява усилията на  шест европейски училища, за да откриване, опознаване и създаване на разнообразни фоми на изкуства, за да се обогати   културата в европейското пространство.

Основната му цел е да развие европейска идентичност сред ученици в различните образователни общности чрез откриване и споделяне на нашите артистични и културни корени. Проектът цели да стимулира творчеството на млади европейци, идващи от много различни институции /от големи и малки училища, от градове и села /за художествено изразяване чрез изкустватана:  пространството, езиковото изкуства на сценичните изкуства (и визуални изкуств. Художественото изразяване чрез изкуството (архитектура, литература, поезия, музика, песен, танц, театър,из. изкуство ...) и чрез културата (рецепти, игри, традиционни празници) ще бъде основното средство за обмен между училищата и партньори и ще даде възможност на учениците да се запознаят с културното наследство на своята страна и най-вече - да сътворят новата култура на Европа. Изучаване, създаване, игра, наблюдение, писане,рисуване- ще позволят  развитието на  на интердисциплинарни умения: в областта на хуманистичната култура, автономия и инициатива в социалния и гражданския живот на малките европейци.

Комуникацията между партньорите, ще се реализира чрез новите технологиии  и ще привлече вниманието към развитието на  родния език на всяка страна и ще предизвика желание и интерес към изучаването на езика на другите партньори. Проектът ще включи всички ученици, дори и децата със затруднения. Всеки може да намери своето място за участие в проекта, уважавайки другите, за утвърждаване на междукултурния диалог и борбата срещу расизма и ксенофобията.